Podnikateľské Poradenstvo Poprad
Ing. Miroslav Rožok 

0904 547 727

Podnikajte s radosťou !


     EKONOMICKÉ SLUŽBY - CONTROLLING

               MANAŽMENT - PORADENSTVO          


... autentická podnikateľská stratégia ...

Vitajte na stránkach Podnikateľského Poradenstva Poprad !

Volám sa Miroslav Rožok a som zakladateľom obchodnej značky Podnikateľské Poradenstvo Poprad
Podnikateľské Poradenstvo Poprad je služba pre firmy a podnikateľov, ktorá zabezpečuje ekonomické, controllingové, manažérske a poradenské služby a jej účelom je pomôcť vašej firme prosperovať a rásť
Mojim cieľom pri tvorbe tejto služby bolo poskytovať ekonomické a súvisiace služby pre firmy spôsobom ktorý nevyžaduje prijatie zamestnanca na plný úväzok, je jednoduché ich objednať, sú flexibilné, efektívne, cenovo prístupné, môžu byť využité na jednorázové činnosti ale aj pravidelne sa opakujúce aktivity

Súčasťou Podnikateľského Poradenstva Poprad je:
1. Poradenstvo - v ekonomických, personálnych, marketinových, legislatívnych a príbuzných podnikateľských témach 
2. Controllingové služby  - predstavujú vytvorenie systému zberu a vyhodnocovania podnikateľských dát a výsledkov vašej firmy, ktoré vám pomôžu následne viesť vašu firmu lepšie, efektívnejšie a jednoduchšie a pomôžu vám dosiahnuť úspech rýchlejšie 
3. Manažérske služby - zahŕňajú manažment konkrétnej podnikovej oblasti na báze obchodnej spolupráce, ktorý vás odbremení od rutinných činností a pomôžu vám spravovať danú oblasť efektívnejšie. Môže ísť o riadenie marketingu, správu sociálnych sietí, manažment personalistiky alebo personálnej agedndy, finančné plánovanie a rozpočtovníctvo prípadne iné podnikové oblasti ekonomiko-administratívneho charakteru
4. Ekonomické služby zahŕňajú vedenie účtovníctva a mzdovej agendy, kontrolu vedenia účtovníctva a účtovno-legislatívne poradenstvo
Služby sú určené najmä pre menšie alebo stredne veľké firmy. Pre väčšie firmy zabezpečujem služby projektového charakteru alebo zastrešenie čiastkovej agendy spravidla na jednorázovej báze
Vitajte na strákach Podnikateľského Poradenstva Poprad na ktorých sa ďalej dozviete ďalšie informácie o podnikateľskom poradenstve, podrobnejšie informácie o type a rozsahu poskytovaných služieb, o formách možnej spolupráce, informácie o mne a mojich skúsenostiach a samozrejme moje kontaktné údaje

Teším sa na stretnutie s Vami
Som Miro Rožok
A toto je Podnikateľské Poradenstvo Poprad
Podnikajte s radosťou !

Najčastejšie formy poradenstva vo firmách

kto sú tí vaši poradcovia?   máte ich všetkých ?

Podnikajte s radosťou !

Skúsený  zamestnanec

 • ktorý má v konkrétnej oblasti väčšie znalosti a skúsenosti ako majiteľ firmy

 • dobrý líder sa obklopí ľuďmi ktorí sú skúsenejší ako on

 • know-how firmy tvoria jeho najlepší zamestnanci

Podnikajte s radosťou !

Dobrý firemný ekonóm

 • dobrý ekonóm neznamená len dobrý účtovník

 • dobrý ekonóm vie pracovať s účtovnými informáciami

 • dobrý ekonóm rozumie ekonomike firmy ako celku a vie sa správne rozhodnúť


Podnikajte s radosťou !

Podnikateľský mentor

 • ak ste väčšia firma určite máte  svojho radcu, ktorý vám hovorí čo v danej chvíli urobiť

 • poznáte skúsenejšieho podnikateľa s ktorým sa stretávate

 • stretávate sa so známymi a vymieňate si skúsenosti

Podnikajte s radosťou !

Komerčný   mentor

 • odborník, ktorý vám poskytuje odborné rady ako komerčnú službu

 • niekto kto sa vie pozrieť na vašu firmu z nadhľadu a odstupu

 • rozumie ekonomike, podnikaniu
  a manžmentu a stojí za to zaplatiť za jeho konzultáciu

Podnikajte s radosťou !

Kouč

 • moderná forma poradenstva

 • koučovanie nie je poradenstvo pre tú či onú oblasť

 • formou rozhovoru a správne kladených otázok vám pomôže aby ste sami našli správne riešenie

Podnikajte s radosťou !

Daňový
poradca

 • je certifikovaný na poskytovanie daňového poradenstva

 • zabezpečí správne vykazovanie a platene daňových povinností

 • dokáže optimalizovať daňové zataženie vašej firmy

Podnikajte s radosťou !

Bankový
poradca

 • nie je primárne určený na poradenstvo
  v podnikaní

 • dokáže vám nájsť optimálne riešenie získania kaptiálu firmy

 • je trénovaný aby vás nasmeroval
  k správnemu riešeniu


Podnikajte s radosťou !

Finančný poradca

 • zameriava sa na finančné služby, najmä poistnie a investovanie

 • pomôže vám zorientovať sa
  v niektorých finančných záležitostiach

 • ak je naozaj dobrý, dokáže vás upozorniť na prichádzajúce zmeny
  v podnikateľskom prostredí

Podnikajte s radosťou !

Firemný
poradca

 • môže byť špecializovaný alebo univerzálny

 • personálny, marketingový, IT a technický sú najčastejšie specializácie

 • univerzálny má širšie zameranie  a sústreďuje sa na podnikanie ako celok a na stratégiu

Podnikajte s radosťou !

Manžel/ka
rodinný príslušník

 • podnikáte spolu s partnerom

 •  partner nie je spolumajiteľom firmy ale aktívne zapája do vášho podnikania (je zamestnaný)

 • partner ne je súčasťou firmy ale má vplyv na jej chod

 • partner nie je zapojený do podnikania ale jeho vplyv na vás neviete úplne vylúčiť

Podnikajte s radosťou !

Intuícia
šiesty zmysel

 • je to schopnosť, ktorú má každý ale nie každý ju vie adekvátne používať

 • dá sa systematicky pracovať na jej zlepšení

 • je to emocionálny prístup k riešeniu firemných záležitosí

Podnikajte s radosťou !

Firemný
škrečok

 • keď si s problémom nozaj neviete dať rady

 • škrečok si vyberie za vás

 • môžete tiež použiť korytnačku, chobotnicu alebo mikrovlnku 😉


Podnikajte s radosťou !

Ako dosiahnuť zlepšenie vo vašej firme

pomocou - nápadu - impulzu - rady - inšpirácie - inovácie - znalosti - skúsenosti - motivácie - intuície -poradcu

naše účtovníctvo sa dá zlepšiť

chceme optimalizovať platenie daní

náklady sa dajú zefektívniť

kvalitné finančné riadenie nám chýba

nájsť dobrého zamestnanca
je ťažké

komunikovaťsa dá lepšie

motivovať správne
je dôležité

chceli by sme mať
dobrý tím


marketing by mal mať
svoj systém

predajcovia potrebujú tréning

online predaj by mohol
byť lepší

firemnú identitu
treba budovať

správne ceny
sú kľúč k úspechu

chceme mať
dlhodobý plán

stratégia je dôležitá

prístup
ku konkurencii treba zlepšiť

rozumieť makroekonómii
je potrebné

Podnikajte s radosťou !

Účtovníctvo a financie

Účtovníctvo

vedenie účtovníctva
v súlade s legislatívou

efektívne analytické účty pre finančné výkazy a riadenie

racionalizácia účtovných operácií - zjednodušenie účtovania

pravidelná inventarizácia účtov
a kontrola správneho účtovania

Dane

výber optimálneho daňového režimu

správna identifikácia účtovných operácií - správne zdanenie

presný výpočet daňových povinností

optimalizácia vnútroskupinových operácií a transferové oceňovanie

Analýza nákladov

nastavenie štruktúry sledovaných nákladov

správne odlíšenie variabilných a fixných nákladov

sledovanie vývoja
jednotlivých druhov nákladov

sledovania efektívnosti vynakladania jednotlivých nákladov 

Finančné riadenie

pravidelné sledovanie hospodárskych výsledkov

riadenie cash flow

kontrolling

finančné plánovanie
a získavanie finančných zdrojov

bankové a investorské výkazníctvo

Podnikajte s radosťou !

Personalistika a odmeňovanie

Nábor a výber zamestnancov

vytvorenie správnej štruktúry pracovného miesta

stanovenie optimálnych požiadaviek
na obsadenie pracovného miesta

vedenie pracovných pohovorov a výber zamestnanca

budovanie dobrého zamestnávateľského mena

Systém odmeňovania

výber typu odmeňovania, mzdových zložiek
a benefitov

systém nefinančných benefitov

mzdové účtovníctvo

analýza mzdových nákladov a personálnych ukazovateľov

Komunikácia a firemná kultúra

adaptácia novoprijatých zamestnancov

efektívna vnútrofiremná komunikácia

nastavenie podnikovej kultúry a identity

vytváranie zamestnaneckej lojality

Vzdelávanie
a rozvoj

systém vzdelávania zamestnancov

kariérny plán zamestnancov

rovnováha medzi pracovným a osobným životom

budovanie tímu a tvorba pracovnej atmosféry

Podnikajte s radosťou !

Marketing a predaj

Marketingový systém

výber a štruktúra predajných kanálov

tvorba marketingovej stratégie 

tvorba reklamných kampaní

budovanie firemnej značky a identity

Manažment predaja

tréning predajných zručností

nastavovanie predajnej taktiky

systém vyhodnocovania predajných výsledkov

systém riadenia vzťahov
so zákazníkmi

    Online
   predaj

           efektívna prevádzka
        e-shopu

         komunikácia
             na sociálnych sieťach

        on-line marketing

       cezhraničný
           on-line predaj

     Cenotvorba       

analýza
štruktúry nákladov

analýza konkurencie

stratégia cenotvorby

cenový marketing

Podnikajte s radosťou !

Stratégia a plánovanie

Stratégia

tvorba a nastavenie ponuky produkov
a služieb

výber cieľových trhov
a zákazníkov

komunikačná stratégia

personálna stratégia

marketingová stratégia

Plánovanie

dlhodobé plánovanie

finančné plánovanie
a rozpočtový systém

variantnosť plánovania
a strategické plánovanie

plánovanie jednotlivých podnikových oblastí

Konkurencia

analýza konkurencie

konkurenčná stratégia

inovácie a zmeny produktov a služieb

účasť v odvetvových združeniach

Podnikateľské prostredie

analýza odvetvových trendov

makroekonomické prostredie a vývoj

dlhodobé spoločenské trendy

manažment rizika
a adaptácia na zmeny

Podnikajte s radosťou !

Komunikovať znamená zdokonaľovať sa

rozprávajte sa o veciach, ktoré sú pre vás dôležité

Výmena názorov
je obohatením
pre obidve strany


Otvorenosť myslenia vedie
k väčšiemu výberu
v rozhodovaní

Pozorne počúvať
je rovnako dôležité
ako rozprávať

Vidieť veci v širších súvislostiach znamená porozumieť im

Myslieť dlhodobo znamená vedieť konať ihneď

Ísť za svojimi cieľmi vyžaduje poznať seba

Podnikajte s radosťou !

Čo môžem pre vás urobiť

Podnikajte s radosťou !

Konzultácia

rozhovor na aktuálnu tému podľa vášho výberu
vyriešte konkrétny problém
získajte
dobrý nápadPodnikajte s radosťou !

Pravidelné
poradenstvo

vždy keď chcete prediskutovať záležitosť
poraďte sa keď
to potrebujete
rozprávajte sa
o vašich zámeroch

Podnikajte s radosťou !

Firemný
manažér

pravidelné stretnutia
podrobné analýzy
účasť
na firemných poradách
manažment
firemnej oblasti
Podnikajte s radosťou !

Analýza firmy

rozbor všetkých firemných oblastí
návrhy
na opatrenia
a zmeny
revízia stratégie spoločnosti
Podnikajte s radosťou !

Ako môžeme spolupracovať

Podnikajte s radosťou !

Podnikateľ

porozprávajme sa
čo, kde,
ako, prečo
zlepšiť

zavolajte mi dohodneme si stretnutie
Podnikajte s radosťou !

Malá firma

keď máte
účtovníčku
ale chcete mať
aj dobrého ekonóma

napíšte mi
budem vás kontaktovať
Podnikajte s radosťou !

Veľká firma

osobný poradca
kouč a mentor
je presne to čo potrebujete

kontaktujte ma urobíme prvý rozhovor
Podnikajte s radosťou !

Líder trhu

chcete do tímu človeka s dobrým ekonomickým
a manažérskym
 vzdelaním
a skúsenosťami
zatelefonujte mi rád sa s vami stretnem

Podnikajte s radosťou !

Ing. Miroslav Rožok

Som absolventom Obchodnej akadémie
v Poprade a Ekonomickej univerzity v Bratislave Fakulty podnikového manažmentu

Štúdium som ukončil so zvláštnym ocenením
za vynikajúce študijné výsledky

Pracoval som vo finančnom, výrobnom sektore
a sektore služieb na pozíciách
hlavného účtovníka, ekonóma a manažéra

Ekonómia je mojím poslaním a šanca robiť veci lepšie

Podnikajte s radosťou !

Najčastejšie otázky

o firemnom poradenstve

Ako môže byť firemné poradenstvo pre nás užitočné?

Firemný poradca prináša pohľad zvonku a umožňuje pozrieť sa na firmu z odstupu a identifikovať zdroje zlepšenia alebo slabé miesta firmy.  Dokáže priniesť do firmy znalosti ktoré môžu byť nové a inovatívne. Opýtať sa niekoho, kto pochádza z okruhu mimo ľudí s ktorými ste v dennom kontakte môže priniesť iný pohľad na vec a ďalšiu možnosť riešenia problému, ktorá môže byť lepšia alebo efektívnejšia. Tiež vás môže priviesť k myšlienke alebo nápadu, na ktorý by ste inak hľadali inšpiráciu dlhšie

Pre aký typ firiem je poradenstvo určené?

Poradenstvo je vhodné samozrejme pre každú firmu, zamerané je však skôr pre firmy ktoré už majú určitú veľkosť, zamestnávajú viacero zamestnancov, stretávajú sa z rozličnými typmi problémov, analyzujú zložité situácie a prijímajú komplikovanejšie rozhodnutia s väčším dosahom a často v krátkom časovom horizonte. Menšie spoločnosti ktoré majú pred sebou fázu rastu a potrebujú riešiť rozličné spektrum záležitostí s tým súvisiacich sú tiež dobrým kandidátom pre podporu zo strany firemného poradcu

V akých oblastiach nám poradenstvo môže pomôcť?

Každá firma má svoj profil a svoje znalosti a skúsenosti postavené na majiteľoch, manažéroch a zamestnancoch. Od toho sa odvíja aj priestor kde je možné veci zlepšiť a posunúť vpred. Vždy to je individuálna záležitosť závislá od danej situácie. Môže to byť napr. zlepšenie procesu účtovníctva, zdokonalenie finančného riadenia alebo daňová optimalizácia firmy. Môže to byť nábor pracovných síl, vedenie ľudí, motivácia zamestnancov, zdokonalenie manažérskych zručností alebo budovanie dobrého tímu. Zlepšenie predajného systému, marketingu produktov či nastavenie cenotvorby sú tiež oblasti ktoré sú pre firmy veľmi dôležité

Podnikajte s radosťou !

Objednať poradenské služby

ak ste rozhodnutý získať do svojej firmy firemného poradcu služby objednajte tu

Podnikajte s radosťou !

Objednať účtovné služby

V rámci voľných kapacít môžem pre vás poskytnúť služby vedenia jednoduchého, podvojného
mzdového účtovníctva a spracovania daňových priznaní

ak ste rozhodnutý získať do svojej firmy novú účtovnú firmu objednajte ju prosím tu
Podnikajte s radosťou !

a rozprávajte sa
o veciach ktoré sú pre vás dôležité


 v prípade otázok ma prosím kontaktujte
na telefónnom čísle 0904 547 727


alebo mi napíšte do formulára otázky
na ktoré vás zaujíma odpoveď


Vaše meno Váš e-mail Vaša otázka/otázky Opýtať sa